Skip to content

 

Jag vet vad en allvarlig kris kräver av kommunala förvaltningar och av Regionen

Jag har drygt 30 års erfarenhet inom staten av att stödja och bidra till en bättre krisberedskap på nationell, regional och lokal nivå och från 2015 även med civilt försvars fokus.

2004 bildade jag VAKA, Nationella Vattenkatastrofgruppen, och har som chef och aktiv i VAKAs stödinsatser mycket stor kunskap och erfarenhet av vad en allvarlig kris kräver av olika kommunala förvaltningar men också av Regionen. 

Förutom kompetens inom krisberedskap, dricksvatten, civilt försvar är min styrka också projektledning, att samarbeta och tillvarata projektdeltagares erfarenheter och kompetenser.  I min tjänst har också ingått arbete på nationell nivå.

Jag har ansvarat för fyra, och deltagit i ytterligare tre, regeringsuppdrag. Planerat och genomfört långt mer än ett 100-tal konferenser, utbildningar och övningar. Jag har producerat/ansvarat för ett 30-tal olika handböcker/rapporters framtagande och initierat och drivit ett stort antal projekt.

Exempel på projekt genom åren:

  • Nödvattenövning Stor Stad samt projektet Regional nödvattenövning inför kris och krig 2010 – 2022 – närmare 50 övningar
  • Handbok ”Guide för planering av nödvattenförsörjning” 2015 – 2017
  • Handbok ”Ökad resiliens och kontinuitetshantering inom samhällsviktiga områden med stort beroende av reservkraft” (inklusive en ”verktygslåda”) 2013 – 2015
  • ”BOX-utbildningar” Krishantering vid vattenburen smitta, Krishantering vid olycka vid vattentäkt, Kriskommunikation vid dricksvattenkriser 2008 – 2011
  • Starthjälpen och Uppföljning av Starthjälpen 2001 – 2011 (stöd till 276 kommuner)