Skip to content

 

Livsmedelsverkets representant i nationella arbetsgrupper 

  • Samverkansgruppen för vattenkvalitet och vattenförsörjning,
  • Samverkansområdet teknisk infrastruktur (inkl. ordförandepost),
  • Nationell plattform för arbetet mot naturolyckor,
  • Observatörsnätverket,
  • Bioterrorismgruppen och
  • Arbetsgruppen för Krisberedskap och Civilt försvar (ordförandepost).

År 2006 tog jag initiativ till att bygga ett antal depåer för utrustning för nödvattenförsörjning inom staten till nytta för kommuner under dricksvattenkriser.

Exempel och mer info om större projekt som jag drivit under åren:

Nödvattenövning Stor Stad samt projektet Regional nödvattenövning inför kris och krig 2010 – 2022

Genomförande av stora övningar/workshops (48 stycken) som samlat olika typer aktörer från det kommunala och regionala geografiska området för att skapa förutsättningar att klara en kris eller ett krig med nödvatten till olika aktörer, för att reda ut roller och ansvar, och att klargöra behovet och ökad insikt hos de olika aktörerna. Övningarna har genomförts med konsultstöd som övningsledning där jag medverkat som Livsmedelsverkets representant och som myndighet i stort.

Handbok ”Guide för planering av nödvattenförsörjning” 2015 – 2017

Arbetet med att ta fram handboken drevs som 5 delprojekt med 5 konsultgrupper och genomfördes som arbetsmöten och ett antal workshops med bransch och privata aktörer.

Handbok ”Ökad resiliens och kontinuitetshantering inom samhällsviktiga områden med stort beroende av reservkraft” (inklusive en ”verktygslåda”) 2013 – 2015

Framtagandet av handboken gjordes med konsultstöd som ett samarbetsprojekt inom Samverkansområdet Teknisk infrastrukturs myndigheter och med bidrag från målgrupperna. Efter avslut övertogs produkten och framtida uppdateringar av MSB.

”BOX-utbildningar” Krishantering vid vattenburen smitta, Krishantering vid olycka vid vattentäkt, Kriskommunikation vid dricksvattenkriser 2008 – 2011

Utbildningar med målgrupp kommuner där deltagarna tillsammans kommit från VA och Miljökontor. Kunskapsföreläsningar kombinerade med ett scenario som löpt genom alla dagar där deltagarna fått använda sina nyförvärvade kunskaper för lösningen och hanteringen av scenariot. Utbildningarna genomfördes med stöd av Smittskyddsinstitutet, Smittskyddsläkare, Sveriges geologiska utbildning (SGU), VAKA, Länsstyrelse m fl.

Starthjälpen och Uppföljning av Starthjälpen 2001 – 2011

Stöd till 276 kommuner genom unika besök till varje kommun, genomförda av ett antal konsultgrupper, som jag med stöd av några andra myndigheter undervisat och satt agendan för. Stödet har syftat till att bibehålla och stärka krisberedskapen och öka medvetenheten om risker i hela kedjan, från vattentäkt till konsument, och att också involvera övriga kommunala aktörer som miljö, räddningstjänst, kommunikatör, kommunledning etc.

Under 2004 – 2008 togs flera handböcker fram – som Beredskapshandbok, Krishandbok, Övningshandbok, Risk- och sårbarhetsanalyshandbok, Säkerhetshandbok – där jag agerat projektledare och deltagit i arbetet. Dessa är idag tillvaratagna och uppdaterade för att ingå i nya publikationer i Livsmedelsverkets och Svenskt Vattens regi.